Kết quả tìm kiếm của "tiêu thụ tro xỉ nhiệt điện"

Với 28 nhà máy điện than đang vận hành, trong năm 2018, lượng tro, xỉ, phát sinh từ các nhà máy này khoảng 13 triệu tấn, nhưng lượng tro xỉ tiêu thụ mới đạt khoảng 5,4 triệu tấn, chiếm khoảng 41% lượng phát thải.